U toku 2020. godine omogućen je probni period za dostavljanje e-Evidencija, u sklopu kojeg će se PDV obveznici moći pripremiti i na dobrovoljnoj bazi slati elektronski KUF i KIF.
Nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju.

Od poreskog perioda januar 2021. godine svi PDV obveznici su dužni dostavljati e-Evidenciju. Obveznik koji ne postupi na propisan način odgovoran je za prekršaj propisan članom 116. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Ono što je novina u odnosu na dosadašnju obavezu, rok za predaju PDV prijave i dostavljanje e-Evidencije je do 20. u mjesecu po isteku poreskog perioda.
Poreski period za koji se dostavlja e-Evidencija je jedan kalendarski mjesec.
E-Evidencija se smatra dostavljenom kada je evidentirana u bazi podataka e-portala. UIO obavještava obveznika o prijemu e-Evidencije, a ukoliko postoji problem pri učitavanju podataka UIO obavještava o nemogućnosti učitavanja podataka sadržanih u dostavljenoj e-Evidenciji u bazu podataka e-portala.
Cilj ove novine je automatska obrada podataka, postizanje većeg stepena poreske discipline, kao i ciljani izbor obveznika za potpunu kontolu.

„Kada svaki obveznik dostavi elektronskim putem svoj KUF i KIF, onda će UIO jednostavnim uparivanjem tih dokumenata provjeriti da li je određen račun za koji je jedan obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV-a i prikazao ga u svom KUF-u, ujedno kod drugog obveznika prikazan u KIF-u. Sve fakture koje u procesu uparivanja budu „iskakale“ i ne budu se mogle povezati, svakako će biti predmet provjera i kontrola.“
Naš softver na jednostavan način omogućava dobijanje podataka u csv formata za učitavanje i slanje na portal e-Porezi.