Naručivanje robe putem interneta, najčešće od distributera (nekada davno se to zvalo tihi kupac), pri čemu se smanjuje greška, ima se uvid u stanje zaliha, cijene i akcije kod distributera. Pri tome se ima uvid u sve narudžbe i račune koji su kreirani ručno ili putem B2B web aplikacije.


Specifičnosti modula:

B2B je web aplikacija koja nam olakšava narudžbu robe, a pri tome imamo uvid u svoju finansijsku karticu kako bi se u slučaju neslaganja lako uočila razlika.

Najznačajniji klijenti:

Inkoprom d.o.o.


Neke informacije

Detalji o modulu

 • Godina razvoja:

  2018.

 • Broj komitenata:

  1

 • Broj korisnika:

  2

 • Cijena:

  3.900 KM

Naše cijene