Prednosti:

  • Jednostavno prelazak iz firme u firmu, nebitno da li se radi o lokalnoj bazi ili udaljenoj na lokaciji komitenta

  • Korištenje već unesenih podataka o komitentu

  • Pristup robnim dokumentima uz mogućnost izmjene istih,

  • Dodavanje novih komitenata bez intervencije tehničke podrške

  • Štampa instrukcija za plaćanje na pinski štampač ili slanje komitentu u pdf formatu

  • Automatska izrada nota,

  • Automatsko popunjavanje obrazaca bilansa stanja i bilansa uspjeha,

  • Lako i brzo postavljanje nove verzije - jedan izvorni kod za sve komitente